2021 წელი

 


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის პირველადი პრიორიტეტები 2022-2025 წლებში- ოქმი


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის პირველადი პრიორიტეტების დოკუმენტი 2022-2025  წლებში


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2021 წლის  ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ


მერის ბრძანება სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის შესახებ


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამა


სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებული პროექტ(ებ)ის განხორციელებაზე მონიტორინგის


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობისგან შემოსული საპროექტო წინადადებების პირველადი გადარჩევის მეთოდოლოგია


2021 პირვ. კვარტ. ინფორმაცია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გემა – შესრულების შესახებ


მერის 1 მარტის ბრძანება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში


დან.-N-1 განმარტებითი ბარათი 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტზე


დან.-N-6. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი


დან.-N-8 დადგენილების პროექტი მუნიციპალიტეტი 2021 წელი


დან. N 1 განმარტებითი ბარათი 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტზე


დან. N 2 2020 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების მოკლე მიმოხილვა ათი თვის შედეგების მიხედვით


დან. N 3 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი


დან. N 4 პროგრამული ბიუჯეტი 2021 წლის


დან. N 5 ა(ა)ი-ების ბიუჯეტები 2021 წ


დან. N 7 ხარაგაული საპროგნოზო გადასახადები) საქ. ფინანსთა სამინისტრო


დან. N 8 დადგენილების პროექტი მუნიციპალიტეტი 2021 წელი


დან. N 9 ხარაგაულის მუნიციპ. 2021 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის პროექტი


 

 

 

ნანახია: 0 - ჯერ