2021 წელი

 


2021 პირვ. კვარტ. ინფორმაცია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გემა – შესრულების შესახებ


მერის 1 მარტის ბრძანება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში


დან.-N-1 განმარტებითი ბარათი 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტზე


დან.-N-6. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი


დან.-N-8 დადგენილების პროექტი მუნიციპალიტეტი 2021 წელი


დან. N 1 განმარტებითი ბარათი 2021 წლის პროგრამული ბიუჯეტზე


დან. N 2 2020 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების მოკლე მიმოხილვა ათი თვის შედეგების მიხედვით


დან. N 3 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი


დან. N 4 პროგრამული ბიუჯეტი 2021 წლის


დან. N 5 ა(ა)ი-ების ბიუჯეტები 2021 წ


დან. N 7 ხარაგაული საპროგნოზო გადასახადები) საქ. ფინანსთა სამინისტრო


დან. N 8 დადგენილების პროექტი მუნიციპალიტეტი 2021 წელი


დან. N 9 ხარაგაულის მუნიციპ. 2021 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის პროექტი


 

 

 

ნანახია: 0 - ჯერ