წარმატებილი პროექტები
https://new.admin.kharagauli.ge/images/sakrebulo-logo_9.png

21 მარტს ხარაგაულის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა გაიმართება

21 მარტს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მორიგი სხდომა
გაიმართება. სხდომაზე განხილული იქნება, დღის წესრიგით გათვალისწიენბული,
შემდეგი საკითხები:
საკითხთა ნუსხა
1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიული,სამანდატო,
საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის
შესახებ.
მომხსენებელი: ოთარი ლურსმანაშვილი
2. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის
სამსახურის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ.
მომხენებელი: ზურაბი ბანცაძე
3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მოსწავლე
ახალგაზრდობის სახლი“-ს ხელმძღვანელის ანგარიში გაწეული საქმიანობის
შესახებ.

მომხსენებელი: მაია ბლუაშვილი
4. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სამუსიკო სკოლის“
ხელმძღვანელის ანგარიში გაწეული საქმიანობის შესახებ.
მომხსენებელი: ლალი ალექსიძე

5. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 24 აგვისტოს N 33
დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკრებულოს
წევრების (გარდა საკრებულოს თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების
განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის
დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მომხსენებელი: პავლე კიკალიშვილი

6. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის #11
დადგენილებაში,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების

( რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.
მომხსენებელი: მანანა ბარბაქაძე

 

 

ნანახია: 1340 - ჯერ