სტრუქტურული ერთეულები

ადმინისტრაციული სამსახური
სამსახურის უფროსი
კახა გოლუბიანი
ტელ: 577 577 217

kakhaberigolubiani@gmail.com

დებულება

-----------------------------------------------------------------

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

განყოფილების უფროსი

ინგა ბერაძე

ტელ: 5 99 44 20 57

Ingaberadze80@gmail.com

 

-----------------------------------------------------------------

იურდიული განყოფილება
განყოფილების უფროსი
ინგა ლურსმანაშვილი
ტელ: 577 75 00 30


-----------------------------------------------------------------

საქმისწარმოების და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
ნანა გიორგაძე
მობილური: 995593487748
ელ-ფოსტა: naniko_nange@yahoo.com

 

-----------------------------------------------------------------

ბავშვთა დაცვის და მხარდაჭერის განყოფილება

განყოფილების უფროსი

თეა ბერიძე

ტელ: 5 99 14 82 28

teaberidze79@gmail.com

 

-------------------------------------------------------------

წარმომადგენლებთან კოორდინირების განყოფილება
განყოფილების უფროსი

დავით თხელიძე

დებულება

-----------------------------------------------------------------

საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური
სამსახურის უფროსი

ვლადიმერ გელაშვილი
ტელ: 599 25 26 40 577 95 75 17
n.maglakelidze62@yahoo.com

დებულება

-----------------------------------------------------------------

სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
ზურაბ იჩქიტიძე
ტელ: 599852605

 

-----------------------------------------------------------------

ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაგეგმარების განყოფილება

განყოფილების უფროსი
ინგა ჭიპაშვილი
ტელ:551 91 40 40

 

-----------------------------------------------------------------

სახაზინო საბიუჯეტო დაგეგმარების განყოფილება
განყოფილების უფროსი
ნინო მაღლაკელიძე
ტელ: 599 85 26 50
n.maglakelidze62@yahoo.com

 

-----------------------------------------------------------------
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსის მოვალეობის 
შემსრულებელი
მაია ალავიძე
ტელ: 599-85-25-93.


დებულება

-----------------------------------------------------------------

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
მაია ალავიძე


-----------------------------------------------------------------

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

პეტრე შარიქაძე

ტელ:599 85 26 43

დებულება

-----------------------------------------------------------------

ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილება
განყოფილების უფროსი
პეტრე შარიქაძე

 

 

-----------------------------------------------------------------

ზედამხედველობისა და არქიტექურის სამსახური
სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

ზურაბ ბანცაძე

ელ ფოსტა: kharagauli.zedamxedveloba@gmail.com

ტელ: 599 852642

დებულება

-----------------------------------------------------------------

არქიტექტურულ სამშენებლო განყოფილება
განყოფილების უფროსი
ზურაბ ბანცაძე
ტელ: 599 852642
ელ. ფოსტა: kharagauli.zedamxedveloba@gmail.com

 

-----------------------------------------------------------------

ზედამხედველობის განყოფილება

განყოფილების უფროსი

გივი კურტანიძე

ტელ: 599 85 26 35

------------------------------------------------------------------------------

 კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური
სამსახურის უფროსი
ირინე ჩხეიძე
ტელ: 599 85 26 15
irinechxeidze@yandex.ru

დებულება

-----------------------------------------------------------------

 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
სამსახურის უფროსი
ნანა კიკნაძე

ტელ: 599852652
ელ.ფოსტა: nkiknadze35@yahoo.com

დებულება

-----------------------------------------------------------------

სოციალური დაცვის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
ალექსანდრე ტაბატაძე
მობილური: 995599372372
სამსახურის ტელეფონი: 0433221796
ელ-ფოსტა: 

 

-----------------------------------------------------------------

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

გია ხახალაშვილი

ტელ: 

დებულება

-----------------------------------------------------------------


შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახური
სამსახურის უფროსი
გიორგი ჭყოიძე

ტელ: 591 30 22 11

დებულება

 -----------------------------------------------------------------

 

 

 

ნანახია: 0 - ჯერ