სიახლეები
https://new.admin.kharagauli.ge/images/sakrebulo_4_4.png

13 მაისს საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართება

2024 წლის 30 აპრილიდან 10 მაისის ჩათვლით უქმე დღეების გამოცხადების გამო,

7 მაისს ჩანიშნული საკრებულოს სხდომა 13 მაისს გაიმართება.

დღის წესრიგის მიხედვით სხდომაზე 6 საკითხს განიხილავენ.

 

 

1.ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული  პირი- ს „ ეთერ კიკნაძის  სახელობის სკოლამდელ  დაწესებულებათა გაერთიანების“  ხელმძღვანელის ანგარიში   გაწეული  საქმიანობის შესახებ  

                                                                                             მომხს: თამარ ლაცაბიძე

  1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2024 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების  შედეგების განხილვის შესახებ  

მომხს: ვლადიმერ გელაშვილი,

თანამომხს: ვარლამ ჭიპაშვილი

  1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №19 დადგენილებაში „ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე

                                                                                                                მომხს: კახაბერ გოლუბიანი

4.ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოში  დამხმარე ამოცანების შესასრულებლად შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა  რიცხოვნობის შეზღუდვიდან  გამონაკლისის დაშვების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 დეკემბრის N69. 69233552 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

                                                                                                     მომხს: მანანა ბარბაქაძე

   5.ხარაგაულის  მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული სოფელ მოლითში  მდებარე  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (ს/კ36.17.33.329; ს/კ 36.17.33.805; და ს/კ   36.17.33.806) 2025 წლის 22 აპრილის ჩათვლით შპს ,,New Road“-სათვის პირდაპირი განკარგვის წესით სასყიდლით,  იჯარის ფორმით, სარგებლობაში გადასაცემად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ                                       

                                                                                                            მომხს: ინგა ლურსმანაშვილი

  1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ, სოფელ საქასრიაში მდებარე 4251 კვ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (/36.03.37.501)

და  სოფელ ბორითში მდებარე  599 კვ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 36.03.40.561)  შპს ,,ჰუნანის გზებისა და ხიდების სამშენებლო ჯგუფი კომპანიის ფილიალსათვის საქართველოში პირდაპირი განკარგვის წესით,  იჯარით სარგებლობის უფლებით  სასყიდლით  2024 წლის 30 სექტემბრის  ჩათვლით  გადასაცემად ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

                                                                                                                   მომხს: ინგა ლურსმანაშვილი

 

 

                  საკრებულოს თავმჯდომარე                                                 მანანა ბარბაქაძე

 

ნანახია: 166 - ჯერ