საჯარო ინფორმაცია

  

საჯარო ინფორმაცია ღიაა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და დადგენილი წესით პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა. ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში.

 

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად გამოსათხოვად ჩამოტვირთეთ განაცხადის ფორმა

შეავსეთ და შევსებული ფორმა გამოგვიგზავნეთ ელექტრონულ ფოსტაზე Pr.kharagauli@gmail.com

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიული გამოქვეყნების  წესი

______________________________________

                                                                                     

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციაზე  პასუხისმგებელი პირი : 
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი 

კახა გოლუბიანი

ტელ: 577 577 217

kakhaberigolubiani@gmail.com

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

განყოფილების უფროსი

ინგა ბერაძე

ტელ: 5 99 44 20 57

inga.beradze@kharagauli.gov.ge

 

 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი:

 

ლენა კალანდაძე ტელ:  ტელ: 595 35 46 75     

 

ელ.ფოსტა : lkalandadze327@gmail.com

 

სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში

ნინი თხელიძე

ტელ: 599710201

nino.tkhelidze@kharagauli.gov.ge

____________________________________

 საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დკავშირებული სამართლებრივი აქტები


 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიული გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ


პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი


საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი


საქართველოს კონსტიტუცია


საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი


 


საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი


 

 


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2023 წელს შემოსულ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე რეაგირების მდგომარეობის შესახებ


საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი 2023 წელი (კვარტალური)


საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი 2022 წელი


საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი 2021 წელი


საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი 10 დეკემბრის ყოველწლიური ანგარიში (2022 წელი)


საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი 10 დეკემბრის ყოველწლიური ანგარიში (2021 წელი)


  საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი 10 დეკემბრის ყოველწლიური ანგარიში (საკრებულო 2022 წელი)


  საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი 10 დეკემბრის ყოველწლიური ანგარიში (საკრებულო 2021 წელი)

ვაკანსია

სრულად

მიმდინარე ვაკანსიები


ინფორმაცია ხარაგაულის მერიაში 2022 წელს გამოცხადებული ვაკანსიების შესახებ


ინფორმაცია ხარაგაულის მერიაში 2021 წელს გამოცხადებული ვაკანსიების შესახებ


კანონი საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ 

ნანახია: 0 - ჯერ